Kazuhito Takadoi - Jaggedar Gallery via Hiroko Matsushita